ജിയാൻങ്ങ്സു അന്മൊ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി, ലിമിറ്റഡ് ജിന്ഗ്യിന്ഗ്ഗെ നിർമ്മിതിയും ബി Dong, കുഅംശന് ജില്ല, ക്ഷുഴൌ സിറ്റി, ജിയാൻങ്ങ്സു പ്രവിശ്യ, കമ്പനി അന്താരാഷ്ട്ര ആദ്യ-ലൈൻ ബ്രാൻഡ് പ്രൊദുച്ത്സിസ് വിൽപന പ്രധാനമായും ഫിലിപ്സ് കളർ ഡോപ്ലർ അൾട്രാസൗണ്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, ഒളിമ്പസ് എംദൊസ്ചൊപ്യ് സ്ഥിതി ഒപ്പം സ്തൊര്ജ് ഹാർഡ് യുട്യൂബ് മിറർ.

കൂടുതല് വായിക്കുക
കാഴ്ച എല്ലാ